Zásady ochrany osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů

Abychom mohli našim zákazníkům nabídnout, zpřístupnit a dodat naše výrobky a služby, musíme zpravovat osobní údaje fyzických osob, jako například zákazníků, dodavatelů a návštěvníků prodejního areálu. Při zpracování osobních údajů společnost FEROBET s.r.o. dbá na dodržování právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a respektuje zásady a principy jejich zpracování.

Níže uvedené informace seznamují fyzické osoby, jejich osobní údaje mohou být zpracovávány, zejména s rozsahem a důvodech zpracování osobních údajů, stejně jako o právech těchto osob.

Zpracování údajů při monitorování prodejního a výstavního areálu

Prodejní a výstavní areál společnosti umístěný v Rousínově na adrese Slavkovská 1229/25 a Kalouskova 937/14a je monitorován. Kamerový systém umožňuje uchovávání obrazového záznamu a neumožňuje pořizování zvukového záznamu. Správcem údajů z kamerového systému je Petr Pupp, Kalouskova 937/14a, Rousínov, IČ 469 85 832.

Správce údajů se rozhodl instalovat a provozovat kamerový systém neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce údajů a společnosti FEROBET s.r.o. Konkrétně se jedná o ochranu majetku správce údajů a společnosti FEROBET s.r.o., o ochranu majetku a zdraví zaměstnanců správce údajů, společnosti FEROBET s.r.o. a návštěvníků výrobního areálu. V neposlední řadě je důvodem prevence a dohled nad dodržováním pravidel požární bezpečnosti.

Záznamy nejsou ukládány externě a jsou odděleny od veřejné sítě. Přístup k záznamům má pouze pověřená osoba. Záznam je uchováván po minimální potřebnou dobu k dosažení cíle, po této minimální době jsou záznamy automaticky odstraněny vymazáním.

Záznamy mohou být poskytnuty subjektu údajů, tedy osobám, jejichž osobní údaje jsou na záznamu zaznamenány, ovšem pouze za podmínky, že na záznamu nebudou současně jiné subjekty údajů, ledaže by s tím vyslovily písemný souhlas, případně by byla identifikace těchto osob znemožněna rozmazáním. Za poskytnutí záznamu a případné rozmazání záznamu jiných subjektů údajů je správce údajů oprávněn požadovat přiměřenou náhradu výdajů. Žádost o poskytnutí záznamů je možné podat prostřednictvím společnosti FEROBET s.r.o. na adrese info@ferobet.cz

Použití souborů cookie a analýza přístupů na webové stránky

Sobory Cookie jsou textové soubory malého rozsahu, které jsou ukládány do paměti toho počítače, ze kterého je webová stránka zobrazena. Tyto soubory neumožňují zpětnou identifikaci osoby prohlížející si webové stránky.

Webové stránky společnosti FEROBET s.r.o. používají cookie soubory. Důvodem jejich užití je vylepšení a usnadnění přístupu uživatele na webové stránky, vyhodnocení aktivit uživatele na webových stránkách a preferovaných nastavení a marketingové účely.
Před prvním prohlížením webových stránek www.ferobet.cz je uživatel o užití souborů cookies informován. Svůj souhlas s použitím souborů cookies potvrdí uživatel volbou „souhlasím“ na informačním panelu.

Jestliže uživatel webových stránek s užitím souborů cookies nesouhlasí, pak může ukládání souborů cookies do svého počítače zabránit změnou nastavení svého prohlížeče a vymazáním historie prohlížení včetně uložených souborů cookies. Konkrétní postup nastavení prohlížeče je uveden v návodu na použití prohlížeče.

Analýza přístupu na webové stránky pomocí měřících cookie souborů je realizována prostřednictví softwarových nástrojů Google Analytics společnosti Google Inc. Podrobnější informace o způsobu zpracování údajů při užití nástrojů Google Analytics včetně prohlášení a garancí společnosti Google Inc. je možné získat na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Údaje jsou prostřednictvím Google Inc. uchovávány po dobu 14 měsíců

Užití souborů cookies ve spojení s nástroji Google Analytics může vést k personalizaci reklamy zejména u uživatelů účtů Google, společnost FEROBET s.r.o. tuto formu reklamy v současnosti nevyužívá. Natavení nebo vypnutí personalizace reklamy je možné v nastavení účtu Google a v nastavení Cookies lišty webových stránek www.ferobet.cz.

Zpracování údajů při použití aplikací na webových stránkách


Návštěvník webových stránek www.ferobet.cz může využít možností aplikací Plotová kalkulačka a Konfigurátor dlažeb. Aplikace jsou ukončeny možností zaslat kalkulaci na email a poslat nabídku. Zde navíc zákazník udává své jméno a telefon. Aplikace tyto údaje poskytnuté zákazníkem neukládá na server, na kterém je webová stránka provozována, ale dochází k jejich odeslání na obchodní oddělení společnosti FEROBET s.r.o. Zde následně dochází k jejich zpracování způsobem, který je popsán v části „Zpracování osobních údajů poskytnutých zákazníkem při prodeji zboží“.
Důvodem zpracování osobních údajů je zajištění smluvní povinnosti v souvislosti s učiněnou poptávkou či objednávkou.

Zpracování osobních údajů poskytnutých zákazníkem při prodeji zboží

Společnost FEROBET s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků v okamžiku, kdy je zákazník poskytne vyplněním do aplikace Plotová kalkulačka nebo Konfigurátor dlažeb, případně zasláním poptávky či objednávky mailem, telefonicky nebo osobně.
Důvodem zpracování osobních údajů je zajištění smluvní povinnosti v souvislosti s učiněnou poptávkou, objednávkou nebo uzavřenou smlouvou.

Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo) poskytnuté při poptávce jsou zpracovávány obchodním oddělením společnosti FEROBET s.r.o. Osobní údaje zaslané elektronickou poštou podléhají právní úpravě poštovního tajemství. Společnost FEROBET s.r.o. má zavedený systém personifikovaného přístupu k jednotlivým emailovým adresám.
Při zpracování osobních údajů je využíván informační systém Abra společnosti ABRA Software a.s. Poskytnuté údaje jsou uloženy mimo veřejnou síť, přístup k nim je chráněn personifikovaným přístupem.

S ohledem na ustanovení příslušných právních předpisů (zejména daňových) jsou v případě uzavření kupní smlouvy nebo uzavření jiného smluvního vztahu osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, případně DIČ) uloženy po dobu 10 let. Poté jsou v souladu s pravidly pro archivaci dokumentů odstraněny vymazáním.

V případě, že na základě učiněné poptávky osobně, elektronicky nebo jiným způsobem nedojde k uzavření smluvního vztahu, jsou poskytnuté osobní údaje po šesti měsících automaticky odstraněny za databáze vymazáním.

V případě, že bude zboží dle uzavřeného smluvního vztahu zasíláno na adresu uvedenou zákazníkem, pak budou osobní údaje zákazníka (jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) poskytnuty osobě zajišťující dopravu zboží.
Fyzická osoba, která poskytla osobní údaje v souvislostech směřujících k uzavření smluvního vztahu má zejména následující práva:
Může si vyžádat informace o tom, jaké osobní údaje jsou o ní zpracovávány, může si vyžádat opravu zpracovávaných údajů. Může žádat výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě, že nedošlo k uzavření smluvního vztahu. Může vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Tato práva může fyzická osoba uplatnit písemně na adrese společnosti FEROBET s.r.o. nebo elektronicky na adrese info@ferobet.cz

S výjimkou zpracování dat pořízených kamerovým systémem je správcem osobních údajů uvedených v této informaci společnost FEROBET s.r.o. Kalouskova 937/14a, Rousínovec, 683 01 Rousínov, IČ 262 50 209.

V Rousínově dne 25. 4. 2018

český výrobek